Klauzula informacyjna o Administratorze Konferencji VIII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej z cyklu „Żywienie Dziecka Wczoraj i Dziś”
1. Administratorem danych osobowych jest Organizator: Fundacja Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie „O ZDROWIE DZIECKA”, z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia pod numerem KRS 000012350, NIP 6790166470, REGON 350180413, który przetwarza dane osobowe Użytkowników (Uczestników) zgodnie z RODO oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku.
2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych i wykonywaniem praw osób, których dane dotyczą, należy kontaktować się na adres e-mail: kontakt@ozdrowiedziecka.org
3. Administratorem danych Użytkowników w zakresie realizacji płatności online opłaty z tytułu udziału w Konferencji jest spółka PayPro, która przetwarza dane osobowe zgodnie z przekazanymi przez nią zasadami.
4. Odbiorcami danych osobowych Uczestników i Użytkowników są również podmioty, z których usług korzysta Organizator w celu obsługi i realizacji Konferencji, takie jak np. dostawcy usług IT (eventX sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie).
5. Dane osobowe Uczestników i Użytkowników są przetwarzane w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
1) udział Uczestnika w Konferencji i wykonanie obowiązków wynikających z przeprowadzenia Konferencji zgodnie z postanowieniami Regulaminu – podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jak również podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
2) ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami związanymi z udziałem w Konferencji, w tym w związku z postępowaniem reklamacyjnym lub przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika – podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest obrona jego praw i interesów majątkowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
3) spełnienie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z przepisów prawa podatkowego – podstawą przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych, którym podlega Administrator (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
4) zgłoszenie do usługi Newslettera – podstawą przetwarzania jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
6. Dane osobowe Uczestnika i Użytkownika będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji poszczególnych celów przetwarzania, tj. w odniesieniu do:
1) udziału w Konferencji i wykonania obowiązków wynikających z realizacji Konferencji zgodnie z postanowieniami Regulaminu – do czasu zakończenia udziału Uczestnika w Konferencji i spełnienia obowiązków wynikających z przeprowadzenia Konferencji;
2) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z udziałem w Konferencji, w tym w związku z postępowaniem reklamacyjnym lub przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika lub Użytkownika – do czasu przedawnienia roszczeń majątkowych z tytułu udziału w Konferencji lub roszczeń majątkowych związanych z przetwarzaniem danych osobowych albo do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu;
3) spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.
7. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo:
1) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych (w tym otrzymania ich kopii);
2) sprostowania (poprawiania) danych;
3) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych;
4) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych (w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
5) przenoszenia danych dostarczonych Administratorowi (w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
6) wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli osoba, której dane dotyczą uważa, że przetwarzanie jej danych następuje z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych (w Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
8. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy).