Regulamin uczestnictwa w VIII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej z cyklu „Żywienie Dziecka Wczoraj i Dziś”§ 1 Postanowienia ogólne
1. Definicje:
1) Organizator – Fundacja Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie „O ZDROWIE DZIECKA”, z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia pod numerem KRS 000012350, NIP 6790166470, REGON 350180413,
2) Konferencja – zajęcia edukacyjne w formie wykładu i warsztatów, dotyczące tematyki żywienia dzieci, organizowane przez Organizatora pod nazwą: VIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Żywienie Dziecka Wczoraj i Dziś”,
3) Rejestracja – proces w ramach którego następuje wypełnienie Formularza, celem zgłoszenia Organizatorowi chęci uczestnictwa w Konferencji, podanie danych osobowych Uczestnika oraz wybór pakietu uczestnictwa w Konferencji,
4) Formularz – formularz rejestracyjny na Konferencję, dostępny na stronie internetowej https://zywieniedziecka.eu, za pomocą którego następuje Rejestracja, wypełniany w celu zawarcia Umowy,
5) Uczestnik – osoba fizyczna, która została wskazana w Formularzu jako osoba uczestnicząca w Konferencji, którą w szczególności może być Konsument lub Przedsiębiorca – Konsument,
6) Użytkownik – Konsument, Przedsiębiorca, Przedsiębiorca-Konsument, Jednostka Publiczna oraz każdy inny podmiot, który wykupił udział w Konferencji,
7) Konsument – zgodnie z definicją konsumenta zawartą w art. 22(1) Kodeksu cywilnego.
8) Przedsiębiorca – zgodnie z definicją przedsiębiorcy zawartą w art. 43(1) Kodeksu cywilnego,
9) Przedsiębiorca-Konsument - osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, posiadająca wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, zawierająca Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nie posiadającą dla niej charakteru zawodowego, wynikającego z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, weryfikowanego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
10) Jednostka Publiczna – jednostka sektora publicznego,
11) Umowa - umowa zawierana na odległość pomiędzy Organizatorem i Użytkownikiem, zapewniająca Uczestnikowi możliwość uczestnictwa w Konferencji na warunkach określonych Regulaminem,
12) Regulamin – niniejszy regulamin
13) PayPro – PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Pastelowej 8, 60-198 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, REGON 301345068, o kapitale zakładowym wynoszącym 5.476.300,00 zł, w całości opłaconym, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza.
14) Kodeks Cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
15) Ustawa o prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
16) RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2. Kontakt do Organizatora e-mail: kontakt@zywieniedziecka.eu
3. Niniejszy Regulamin określa zasady dotyczące organizacji Konferencji oraz uczestnictwa w niej i zasad uiszczenia opłaty.
4. Konferencja dostępna jest dla Konsumentów, Przedsiębiorców, Przedsiębiorców-Konsumentów, Jednostek Publicznych oraz innych podmiotów, które wykupią udział w Konferencji – w szczególności dedykowana jest dietetykom, pielęgniarkom, lekarzom i przedstawicielom innych zawodów medycznych zainteresowanych tematyką Konferencji jak również uczniom i studentom przygotowującym się do wykonywania zawodów medycznych.
5. Podstawowe informacje dotyczące Konferencji, w tym Regulamin, Formularz oraz opcje płatności udostępniane są pod adresem https://zywieniedziecka.eu.
6. Konferencja odbywa się we współpracy merytorycznej z Pracownią Dietetyki Pediatrycznej Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia UJ CM oraz Uniwersyteckim Szpitalem Dziecięcym w Krakowie.
7. Za udział w Konferencji przysługuje 7 Punktów edukacyjnych.
§ 2 Zasady prowadzenia Konferencji i warunki uczestnictwa
1. Konferencja odbędzie się w dniach od 14 czerwca 2024 roku do 15 czerwca 2024 roku.
2. Konferencja prowadzona jest przez prelegentów, wskazanych przez Organizatora.
3. Program Konferencji przedstawiony jest na stronie internetowej Konferencji https://zywieniedziecka.eu/agenda.
4. Konferencja ma charakter hybrydowy i składa się z dwóch części:
1) warsztatów stacjonarnych prowadzonych w dniu 14 czerwca 2024 roku w salach dydaktycznych w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków oraz
2) oraz wykładów prowadzonych w dniu 15 czerwca 2024 stacjonarnie w auli naukowo-dydaktycznej w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków lub on-line.
5. Każdy Użytkownik może wykupić udział w części wykładowej i warsztatowej albo tylko wykładowej, wskazanych w ust. 4 powyżej.
6. W przypadku korzystania z części wykładowej w trybie on-line, Uczestnik otrzyma dostęp do Konferencji on-line poprzez zalogowanie się swoim loginem i hasłem ustawionym podczas Rejestracji na stronie internetowej Konferencji www.zywieniedziecka.eu.
7. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji w trybie online jest spełnienie następujących warunków technicznych:
1) dostęp do odpowiednio skonfigurowanego komputera, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do Internetu;
a. łącze internetowe o przepustowości min. 500 kbps dla jakości 240p
b. łącze internetowe o przepustowości min. 1 Mbps dla jakości 360p
c. łącze internetowe o przepustowości min. 3 Mbps dla jakości 720p
d. łącze internetowe o przepustowości min. 7 Mbps dla jakości 1080p
2) dostęp do poczty elektronicznej;
3) przeglądarka internetowa w najnowszej dostępnej wersji (Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge).
8. Organizator nie zapewnia warunków technicznych, wskazanych w ust. 7 powyżej. Użytkownik ponosi wszelkie koszty związane z zapewnieniem warunków technicznych, o których mowa w zdaniu poprzednim (w szczególności koszty dostępu do sieci Internet).
9. W celu prowadzenia Konferencji w trybie online Organizator korzysta w rozwiązań technologicznych (dedykowanej platformy) udostępnionej Organizatorowi przez spółkę eventX sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Ogłęczyzna 20, 31-589 Kraków, NIP: 9452206851, KRS 0000672852.
10. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie Rejestracji i zgłoszenie Uczestnika za pośrednictwem Formularza oraz uiszczenie należnej opłaty.
11. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Konferencji www.zywieniedziecka.eu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Użytkownik przesyłając Formularz zawiera Umowę na udział w Konferencji, na warunkach wskazanych w Regulaminie. Warunkiem zawarcia Umowy jest zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu.
12. Zawarcie Umowy w sposób wskazany w ust. 11 powyżej jest wiążące i zobowiązuje Użytkownika do dokonania opłaty.
13. W Formularzu Użytkownik zobowiązany jest wskazać osobę, która będzie Uczestnikiem Konferencji.
14. Rejestracja prowadzona jest za pośrednictwem strony internetowej https://zywieniedziecka.eu/signin.
15. Użytkownik zobowiązany jest podać wszystkie wymagane dane Uczestnika.
16. Potwierdzenie dokonania płatności za udział w Konferencji będzie widoczne na stronie Konferencji po zalogowaniu się w zakładce https://zywieniedziecka.eu/profile.
17. Ilość miejsc w Konferencji jest ograniczona, a o możliwości Rejestracji decyduje kolejność zgłoszeń.
18. Każdy Uczestnik będzie miał możliwość otrzymania potwierdzenia uczestnictwa w Konferencji poprzez opcję pobrania certyfikatu – w wersji .pdf. do dnia 31 lipca 2024 roku ze strony Konferencji www.zywieniedziecka.eu, po zalogowaniu się swoim loginem i hasłem ustawionym podczas rejestracji.
19. Każdy z Uczestników otrzyma dostęp do zapisu video części wykładowej Konferencji do dnia 31 lipca 2024 r. Dostęp do zapisu video części wykładowej odbywa się poprzez zalogowanie się na stronie konferencji www.zywieniedziecka.eu.
20. Uczestnik zobowiązuje się do udziału w Konferencji w sposób zgodny z przepisami prawa, nie naruszając praw i dobrego imienia osób trzecich.
21. Z ważnych powodów, Organizator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w programie Konferencji lub zmodyfikowania jej warunków technicznych, co nie będzie stanowiło zmiany Umowy. W takim przypadki Organizator dokona stosownego powiadomienia zgłoszonych Uczestników na adresy mailowe podane podczas Rejestracji.
22. Wszelkie materiały prezentowane i udostępniane podczas Konferencji są chronione prawem autorskim i stanowią własność intelektualną ich twórców. Materiały te nie mogą być rozpowszechniane, udostępniane i powielane bez pisemnej zgody.
23. Z chwilą zawarcia Umowy na Konferencję, Organizator udziela Uczestnikom niewyłącznej i niezbywalnej licencji do korzystania z Konferencji (w tym jej zapisu video), wyłącznie jednak dla potrzeb własnych Uczestników. Uczestnik nie ma prawa zwielokrotniania i/lub wprowadzania do obrotu treści Konferencji oraz jakiegokolwiek innego udostępniania osobom trzecim ani też udzielania dalszych licencji.
§ 3 Opłaty
1. Pakiety opłat wskazane zostały na stronie internetowej https://zywieniedziecka.eu/options.
2. Ceny wskazane w pakietach są cenami brutto. Cena stacjonarnego udziału w konferencji zawiera lunch. W przypadku chęci skorzystania z lunchu płatność musi zostać zrealizowana do dnia 10 czerwca 2024 r. do godziny 09:00.
3. Płatność opłaty za udział w Konferencji dokonywana jest jednorazowo za pośrednictwem płatności online (systemu Pay Pro).
4. Organizator ma prawo odmówić Użytkownikowi i/lub wskazanemu przez niego Uczestnikowi udziału w Konferencji, w przypadku braku zapłaty opłaty.
5. W przypadku zgłoszenia przez Użytkownika (podczas wyboru pakiety opłat) konieczności wystawienia faktury, Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz faktur korygujących drogą elektroniczną, na adres e-mail podany przez Użytkownika w Formularzu. W przypadku zmiany adresu e-mail, o którym mowa w zdaniu poprzednim Użytkownik zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Organizatora listownie na piśmie lub w formie elektronicznej na adres e-mail kontakt@zywieniedziecka.eu.
6. W przypadku wniosku Użytkownika o wystawienie faktury z tytułu dokonanej opłaty jest on zobowiązany do wskazania wszystkich koniecznych danych.
§ 4 Prawo odstąpienia; reklamacje
1. Na podstawie Ustawy o prawach Konsumenta, Użytkownik (Konsument oraz Przedsiębiorca-Konsument) ma prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. Do zachowania terminu konieczne jest przesłanie do Organizatora oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, w dowolnej formie na adres kontakt@zywieniedziecka.eu.
2. Organizator nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia, zwróci Użytkownikowi (Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-Konsumentowi) uiszczoną opłatę, dokonując zwrotu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik (Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument), chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
3. Użytkownik (Konsument oraz Przedsiębiorca-Konsument, lub odpowiednio dedykowany przez niego Uczestnik), który przystąpił do udziału w Konferencji (w tym zalogował się w celu uczestniczenia w Konferencji w trybie online), rezygnuje z prawa do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 1 i wyraża na to zgodę.
4. Wszelkie reklamacje dotyczące Konferencji powinny być zgłaszane w terminie 21 dni od daty zakończenia Konferencji, w formie pisemnej za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej kontakt@zywieniedziecka.eu lub na adres siedziby Organizatora i powinny zawierać: imię i nazwisko zgłaszającego reklamację, adres do korespondencji, adres email, numer telefonu, przedmiot reklamacji, datę Konferencji, wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających reklamację.
5. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, powiadamiając Użytkownika o sposobie dalszego postępowania. Jeżeli w ciągu 14 dni Organizator nie ustosunkuje się do żądań Użytkownika oznacza to uznanie żądania za uzasadnione.
6. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich".
7. Użytkownik będący Konsumentem ma również możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń w sporach dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług, korzystając z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: ec.europa.eu/consumers/odr.
§ 5 Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych jest Organizator: Fundacja Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie „O ZDROWIE DZIECKA”, z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia pod numerem KRS 000012350, NIP 6790166470, REGON 350180413, który przetwarza dane osobowe Użytkowników (Uczestników) zgodnie z RODO oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku.
2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych i wykonywaniem praw osób, których dane dotyczą, należy kontaktować się na adres e-mail: kontakt@ozdrowiedziecka.org
3. Administratorem danych Użytkowników w zakresie realizacji płatności online opłaty z tytułu udziału w Konferencji jest spółka PayPro, która przetwarza dane osobowe zgodnie z przekazanymi przez nią zasadami.
4. Odbiorcami danych osobowych Uczestników i Użytkowników są również podmioty, z których usług korzysta Organizator w celu obsługi i realizacji Konferencji, takie jak np. dostawcy usług IT (eventX sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie).
5. Dane osobowe Uczestników i Użytkowników są przetwarzane w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
1) udział Uczestnika w Konferencji i wykonanie obowiązków wynikających z przeprowadzenia Konferencji zgodnie z postanowieniami Regulaminu – podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jak również podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
2) ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami związanymi z udziałem w Konferencji, w tym w związku z postępowaniem reklamacyjnym lub przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika – podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest obrona jego praw i interesów majątkowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
3) spełnienie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z przepisów prawa podatkowego – podstawą przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych, którym podlega Administrator (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
4) zgłoszenie do usługi Newslettera – podstawą przetwarzania jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
6. Dane osobowe Uczestnika i Użytkownika będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji poszczególnych celów przetwarzania, tj. w odniesieniu do:
1) udziału w Konferencji i wykonania obowiązków wynikających z realizacji Konferencji zgodnie z postanowieniami Regulaminu – do czasu zakończenia udziału Uczestnika w Konferencji i spełnienia obowiązków wynikających z przeprowadzenia Konferencji;
2) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z udziałem w Konferencji, w tym w związku z postępowaniem reklamacyjnym lub przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika lub Użytkownika – do czasu przedawnienia roszczeń majątkowych z tytułu udziału w Konferencji lub roszczeń majątkowych związanych z przetwarzaniem danych osobowych albo do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu;
3) spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.
7. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo:
1) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych (w tym otrzymania ich kopii);
2) sprostowania (poprawiania) danych;
3) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych;
4) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych (w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
5) przenoszenia danych dostarczonych Administratorowi (w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
6) wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli osoba, której dane dotyczą uważa, że przetwarzanie jej danych następuje z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych (w Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
8. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy).
§ 6 Odpowiedzialność
1. Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie Konferencji mają charakter wyłącznie edukacyjny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie Konferencji.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za
1) za błędne podanie adresu e-mail służącego do rejestracji w Konferencji w trybie online, uniemożliwiające wzięcie w niej udziału;
2) niespełnienie przez Uczestnika warunków technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie;
3) za nieprawidłowe działanie urządzeń Uczestników, skutkujące brakiem możliwości wzięcia udziału w Konferencji w trybie online;
4) za zdarzenia spowodowane siłą wyższą
5) za utracone korzyści;
6) za przekazanie danych rejestracji do Konferencji osobom trzecim;
7) za wykorzystanie wiedzy zdobytej podczas Konferencji.§ 7 Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnego prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem a Użytkownikiem, który jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem zostaje poddane właściwym sądom powszechnym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem a Użytkownikiem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Organizatora.
4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie https://zywieniedziecka.eu.
.